คุณคมกฤช ยิ้มเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
คุณสรศักดิ์ ธรรมาพิทักษ์พร
กรรมการผู้จัดการ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสะอาด)