บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบัน อีกทั้งประชาชนยังมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านทีมงานที่มีจุดแข็งด้านวิชาการและบริการเป็นหลัก นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่สำคัญหลายหน่วยงาน เช่น การขึ้นทะเบียนได้รับการอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขึ้นทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลังลำดับที่ 2946 เป็นต้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังเป็นสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อีกด้วย