(Thai) ขอเรียนเชิญเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย ของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ศูนย์กีฬาโรงงานบ้านโป่ง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Share : Facebook

Sorry, this entry is only available in Thai.