(Thai) เอกสารสรุปการประชุมโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย ของบริษัทอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์กีฬาโรงงานบ้านโป่ง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี Download
Share : Facebook