(Thai) ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Share : Facebook