โรงไฟฟ้าพลังลม ขนาด 23 เมกะวัตต์
Share : Facebook

โรงไฟฟ้าพลังลม ขนาด 23 เมกะวัตต์ ของบริษัท รีแลบ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น