โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย
Share : Facebook

ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการพิจารณาศึกษาทบทวนในขั้นกลั่นกรองโครงการ (Screening) จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง (Appraisal) เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ จัดเวทีทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Reviewing) รวมทั้งเสนอแนะแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสุขภาพ (การเฝ้าระวังสุขภาพ) การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ (Monitoring and Evaluation)