โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดเชียงราย
Share : Facebook

ศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท พลังงานสะอาดดี 2 จำกัด จังหวัดเชียงราย