โครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงเปลือกไม้สับ
Share : Facebook

ศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของ บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์