โรงงานหลอมและรีดเหล็ก
Share : Facebook

โรงงานหลอมและรีดเหล็ก ของบริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ พร้อมจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม