การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Share : Facebook

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (IEE,ESA,EIA,EHIA)

ให้คำปรึกษา ศึกษาและจัดทำรายงานการววิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับประเภทโครงการที่ถูกกำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยใช้หลักวิชาการในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนา

นอกจากนี้ยังให้บริการศึกษาและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้ออื่นๆเพื่อประกอบการขออนุญาติ ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ(EHIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน (IEE-SD Report)