การติดตามผลตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม
Share : Facebook

การติดตามผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Services)

ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีบริการประเมินผลวิเคราะห์โดยผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน

ตรวจวิเคราะห์กากของเสีย

บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ