การศึกษาความเป็นไปได้
Share : Facebook

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้ได้โครงการที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง บรรลุวัตถุประสงค์ภายต้ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ เวลา และลักษณะของผลผลิตของโครงการที่ต้องการโดยมีขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้าน สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์