ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Share : Facebook

ให้คำปรึกษาในทุกเรื่องด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้าที่สนใจ ทั้งภาคส่วนที่เป็นเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำข้อเสนอแนะที่บริษัทที่ปรึกษาไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา และควบคุมดูและด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม รวมถึงข้อบังคับตามระบบมาตรฐานต่างๆ