ฝึกอบรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
Share : Facebook

การฝึกอบรมและสัมมนา (Training and Seminar)

ให้บริการจัดอบรม สัมมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ การใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางด้านการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ เสียง การประเมินความเสี่ยงด้านอันตรายร้ายแรง และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน